فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گفتار جوانس

محلل آن است که ماده غلیظ را به حرارتی ضعیف، رقیق کرده تنقیح مسام نموده دفع کند، پس معتدل مائل به نرمی و رقیق الجوهر باشد توجه را بدین طریق معطوف می دارد که محلل خاص، گرم و خشک است (به درجه سوم) لذا بایستی موقعی به کار رود که تحلیل قوی لازم باشد محلل معتدل داروئی است که برای از بین بردن دملهای حاد و رقیق که در زیر جلد وجود داشته باشند بکار می رود.

ادویه محلله

بر نجاسف، مغز ناخنک، پودینه، شبت، کرفس، سیر، پیاز، اسطوخدوس، افسنطین، اذان الغار، انیسون و سرکه، پی زر، گل بنفشه، مغز حرام، یا کلم پخته و شاهی و سفیده تخم مرغ.
تخمه جات محلل: مثل بادیان، تخم شنبلیله، تخم گشنیز، انیسون، زیره، تخم خطمی و غیره.
ریشه های محلل: ریشه گاوزبان، ریشه خیاردشتی، ایرسا، ریشه فاشرا، ریشه شلغم.
آردهای محلله: آرد جو، آرد باقلا، آرد سبوس گندم، مغز نان، آرد فندق و غیره.
صمغهای محلل: لادن، موم، زوفای تر، اوشق، جاوشیر، مقل و غیره.
روغن محلل: روغن بادام، برنجاسف، روغن شبت، روغن مرزنجوش، روغن سداب و غیره.
مراهم محلله: مرهم جیوه و ورقهای سرب و غیره.
شحوم محلله: پیه مرغ، پیه پرندگان، پیه کلیه گوسفند، پیه گوساله، زهره گاو، پشم کهنه میش و غیره.

دستورات کلی برای معالجه یک دمل

در بدو شروع از زردچوبه سائیده شده در روغن کنجد به صورت ضماد استفاده کنند یا گل و لای ته نشین شده در ظرفهای انگور و با خردل سائیده ضماد نمایند یا مقل و کنجد سیاه سائیده بکار برند تا دمل نضج یافته (شل شده) و به اصطلاح پخته و سرباز کنند یا صابون و سرب را پخته برای رسیدن دمل به کار برند. ممکن است این دملها در داخل بدن در دستگاه ادراری تناسلی و ریه و در روده ها و گاهی در مغز ایجاد شده باشد که در اثر عفونت، سرانجام به گند تمامی خون بدن انجامیده باعث هلاکت گردد در صورت وجود چنین دملهائی علائم بیماری خیلی شدیدتر و تب و گاهی لرز وجود خواهد داشت.
تومور یا دمل دستگاه گوارشی ممکن است سرباز کرده چرک از راه مدفوع خارج شود. در صورتیکه دملی در روده ها پیدا شود و باعث نفخ و درد شدید گردد، داروهای زیر برای کم کردن نفخ، گاز و درد مفید خواهد بود.
نسخه :
زیره 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
کرویا (شاه ریزه) 5 گرم
تخم شبت 5 گرم
بومادران 5 گرم
اکلیل 5 گرم
پس از نیم کوب کردن چهار روز صبح و عصر پس از جوشانیدن، صاف کرده میل نمایند.
این داورها را نیز می توان جوشانده صاف کرده به صورت تنقیه به کار برند.
دملهای خارج از بدن را بایستی طبق روش درمان غدد متورم، معالجه و پی گیری نمود.
برای این کار اگر سخت باشد با روغن پیه مرغ، روغن سداب، یا روغن شبت محل را چرب نمایند و سپس مرزنجوش، زیره، برنجاسف، نمک و اکلیل و روغن زیتون به محل ضماد نمایند. محل درد را با جوشانده گل گندم، تخم شنبلیله، بادیان، کرویا، اسطوخدوس، تخم شبت، بومادران و سبوس گندم بشویند به علت فراوانی و کثرت تنوع دملها در زیر به چند گونه ضماد مؤثر برای تحلیل دملها اشاره می شود.
نسخه :
گل سرخ 20 گرم نرم سائیده در گلاب حل کرده کمی گرم نموده ضماد نمایند. صمغ عربی: آذاراقی و قنیل از هر کدام به نسبت مساوی نرم کوبیده پخته به کار برند. یا مغز تخم شنبلیله تخم کتان - گل خطمی، گل پنیرک، تاجریزی، خردل، اکلیل، و کاکنج را به نسبت مساوی کوبیده در شیر پخته یا زبل حمام را در آرد جو آمیخته یا مغز پنبه دانه را در آب پخته یا زبل گوسفند و گل خطمی و برگ مورد را بهم آمیخته ضماد کنند، برگ کنار از بین برنده و خشک کننده چرک نیز می باشد، دیگر پیاز پخته یا زنیان را در روغن کنجد بپزند، یا شلغم را به تنهائی پخته یا مالیدن روغن کرچک برای نرم شدن سفتی تومورها بکار برند.
یا اسپرزه، روغن گل، و سرکه یا مقل سائیده با صابون یا زبان گنجشک یا برگ گشنیز کوبیده پخته ضماد نمایند.