فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دمل

میکروبها، قارچها، باکتریها و همه عوامل چرک زا باعث به وجود آمدن اینگونه تومورها می گردند. گاهی این تومورها بزرگ شده و به صورت تومور چرکین که پس از سرباز کردن سوراخ سوراخ می باشد، روی بدن پیدا می شوند که اکثر آنها را با شکافتن و فتیله گذاردن میتوان درمان نمود این دملها را کفکیرگ گویند.
درمان :
مبارزه با خلط غالب یعنی عامل بیماری زا و رسوبات املاح اضافی و عواملی که باعث بهم خوردگی فرمول خونی شده باشند از قبیل کم شدن ها یا زیاد شدنها و هرگونه تغییراتی که باعث به وجود آمدن بیماری شده باشد مثل میکروبها خلط غالب نامند این دگرگونیها همه در اثر خلط غالب یا عامل بیماری زائی است.
سه روز اول را با داروهای رادع مثل فوفل، صندل، برگ خرفه، تاجریزی (همه را نرم کوبیده در گلاب حل کرده به صورت ضماد بکار برند) از روز سوم لعاب اسپرزه یا مفید تخم مرغ آمیخته روی تومور گذارند تا در تسکین درد کمک نماید و ماده محتوی تومور را جمع نماید موقعی که ماده جمع شد یعنی تومور به قوام طبیعی خود رسید و تورم اصراف آن کم شد می توان داروهای منضج بکار برد تا در پخته شدن محتویات محل تورم کمک نماید. با این معالجه بایستی غده متورم سرباز کند در غیر اینصورت لاجرم با عمل جراحی شکافته و چرک آن خارج میگردد.
پس از سرباز کردن در صورتی که عفونت و چرک زیادی هنوز در غده باقی ماده باشد درمان زیر را بایستی بکار برد.
مر 10 گرم
صبر زرد 10 گرم
مازو 10 گرم
گلنار 10 گرم
زردچوبه 5 گرم
همه را نرم کوبیده روی زخم بپاشند.

نسخه برای روئیدن گوشت نو بر زخم ها

کندر، ایرسا، آرد گرسنه یا گاودانه، زراوند، جاوشیر، یکی یا چند تای از این داروها را جوشانده زخم را به وسیله آن بشویند.
برای حل و از بین بردن غده ها معتقدند که در غده های صفراوی رادع بایستی سرد و تر و در دموی سرد و خشک و در سوداوی گرم و تر و در بلغمی مزاجها رادع گرم و خشک به کار برند و سه گونه رادع وجود دارد خاص، قوی، ضعیف.
در دملهای زیر استعمال رادع مضر بلکه مهلک است.
1 - دملی که در دستگاه منی ساز باشد.
2 - دمل های سمی یا عفونی.
3 - دمل بحرانی.
4 - دملی که از ماده غلیظ باشد.
5 - دملی که ماده او پخش اعضاء گردد یا تومورهای چرکی که ممکن است چرک و میکروبهای موجود در آن منتشر در سایر اعضاء به وسیله خون گردد.
6 - دملهائی که از ضربه پدید آمده باشند (زیرا ممکن است مواد سمی که در اثر له شدن تارهای عضلانی، گلبولها و سلولهای منطقه آسیب دیده وارد خون شود).
7 - دملهای امتلائی، زیرا بدن در اینجا کشش ماده بیماری زائی را ندارد.
8 - دملهائی که در بدنهای ضعیف و لاغر باشد.
9 - دمل های نزدیک حواس پنجگانه.
10 - دمل های خطرناک.
برای حل شدن و از بین رفتن دملها در شروع مرض رادع و محلل بکار برده می شود تا زود نتیجه درمان مثبت شود در زمانی که حجم تومورها در حالت پیشرفت می باشد رادع دو برابر محلل بکار برده می شود در انتها و پایان بیماری رادع و محلل برابر هم و در پایان و دوران انحطاط بایستی محلل انها بکار برند در صورتی که سفتی یا درد یا براقی محل وجود داشته باشد می توان چند روزی داروی منضج روی آن قرار داد و کمی داروی رادع رقیق شده نیم گرم نیز جایز است.

گفتار جوانس

محلل آن است که ماده غلیظ را به حرارتی ضعیف، رقیق کرده تنقیح مسام نموده دفع کند، پس معتدل مائل به نرمی و رقیق الجوهر باشد توجه را بدین طریق معطوف می دارد که محلل خاص، گرم و خشک است (به درجه سوم) لذا بایستی موقعی به کار رود که تحلیل قوی لازم باشد محلل معتدل داروئی است که برای از بین بردن دملهای حاد و رقیق که در زیر جلد وجود داشته باشند بکار می رود.