فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم غدد لنفاوی (پشگ)

علت پیدایش این ورمها دفاعی است که بدن در مقابل ورود میکروبها، انگلها، قارچها و غیره از خود نشان میدهد معمولاً هر جا پشگی وجود داشته باشد زخم، عفونت و آثار ورود میکروب به بدن را بایستی در آنجا جستجو کرد. عفونتهای داخلی بدن و بیماریهای بدخیم و بیماریهای خونی و غیره غدد لنفاوی بدن را بزرگ می نماید در هر صورت با مشاهده و لمس پشگها، بایستی به عفونتها مشکوک شده راه درمان، پیدا کردن علت اصلی و رفع آن و پاکسازی بدن از خلط غالب است، سپس داروهای مرخی مثل گل خطمی، گل بنفشه و تخم مرو را با موم و روغن مخلوط کرده ضماد نمایند استعمال و به کار بردن داروهای رادع در اینجا ممنوع است مخصوصاً اگر تعداد پشگها زیاد باشد.
پس از دادن داروهای مرخی (داروهای شل و نرم کننده) بایستی داروهای محلل به کار برند اگر غدد لنفاوی رو به کوچک شدن گذارده و جمع شوند، منضج و منفجر کننده بکار برند. در ورمهائی که مبداء آنها زخم و عفونت یا عامل دیگر باشد 10 گرم زرنباد را کوبیده در آب خمیر کرده ضماد نمایند یا برگ توت سیاه سائیده ضماد نمایند اگر بخواهند سرباز کند از گذاردن ضماد برگ توت موقعی که پشک خوب نرم شده باشد استفاده کنند ضماد برگ شانه یا تخم کتان، اسپرزه، گل خطمی و خمیر ترش مفید است یا آجر را پخته نرم کوبیده با روغن کرچک خمیر کرده ضماد نمایند تا باعث پخته شدن و سرباز کردن پشگ گردد.
مالش پشگها بطور عموم با روغن زیتون اکثراً مفید واقع می شود.
این نکته لازم به تذکر است که با دادن مبردات و رادعات، چون صندل، آقاقیا، فوفل، گل ارمنی، گلاب، آب گشنیز و کاهو در ابتدای شروع بیماری یعنی زمانی که پشگها در حال بزرگ شدن هستند خیلی مفید و مؤثرتر است. هنگامی که بیماری استقرار پیدا کرد دادن محلل ها مثل بابونه، گل خطمی، تخم شنبلیله، مغزناخنک توصیه می گردد در این موقع فقط داروهای حل کننده مؤثرند اگر تورم با درد و فشار همراه باشد، منضجاتی مثل بزرگ، تخم شنبلیله، انجیر، شیر مرو به محللها اضافه نمایند.

ضماد

این داروها که در این ضماد به کار برده می شوند، دارای چند خاصیت می باشند از جمله تومورهای ابتدائی را تحلیل برده و تومورهای نرم شده را منفجر نموده و آنها که نیمه خام شکافته شده باشند نرم نموده آماده سرباز کردن می نماید این داروها عبارتند از گل شیره، انگور (گلی است که در ظرفهای شیره انگور ته نشین شده است) تخم شنبلیله، تخم کتان از هر کدام 15 گرم صبر زرد، صابون مقل، ریوند از هر کدام 5 گرم همه را نرم کرده در گل شیره انگور ریخته ضماد نمایند، اگر بخواهند توموری سرباز کند از داروهای زیر بکار برند.
قرفه، اسپرزه، تخم شنبلیله، صبر یا مقل و آرد جو و صابون و پیاز پخته.

دمل

میکروبها، قارچها، باکتریها و همه عوامل چرک زا باعث به وجود آمدن اینگونه تومورها می گردند. گاهی این تومورها بزرگ شده و به صورت تومور چرکین که پس از سرباز کردن سوراخ سوراخ می باشد، روی بدن پیدا می شوند که اکثر آنها را با شکافتن و فتیله گذاردن میتوان درمان نمود این دملها را کفکیرگ گویند.
درمان :
مبارزه با خلط غالب یعنی عامل بیماری زا و رسوبات املاح اضافی و عواملی که باعث بهم خوردگی فرمول خونی شده باشند از قبیل کم شدن ها یا زیاد شدنها و هرگونه تغییراتی که باعث به وجود آمدن بیماری شده باشد مثل میکروبها خلط غالب نامند این دگرگونیها همه در اثر خلط غالب یا عامل بیماری زائی است.
سه روز اول را با داروهای رادع مثل فوفل، صندل، برگ خرفه، تاجریزی (همه را نرم کوبیده در گلاب حل کرده به صورت ضماد بکار برند) از روز سوم لعاب اسپرزه یا مفید تخم مرغ آمیخته روی تومور گذارند تا در تسکین درد کمک نماید و ماده محتوی تومور را جمع نماید موقعی که ماده جمع شد یعنی تومور به قوام طبیعی خود رسید و تورم اصراف آن کم شد می توان داروهای منضج بکار برد تا در پخته شدن محتویات محل تورم کمک نماید. با این معالجه بایستی غده متورم سرباز کند در غیر اینصورت لاجرم با عمل جراحی شکافته و چرک آن خارج میگردد.
پس از سرباز کردن در صورتی که عفونت و چرک زیادی هنوز در غده باقی ماده باشد درمان زیر را بایستی بکار برد.
مر 10 گرم
صبر زرد 10 گرم
مازو 10 گرم
گلنار 10 گرم
زردچوبه 5 گرم
همه را نرم کوبیده روی زخم بپاشند.