فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای جلوگیری از کانگرن

این داروها مانع عفونت و قاطع رطوبت یا ترشحات و گندیدگی هستند. مثل آرد گرسنه گاودانه سکنجبین یا مازو و گل ارمنی و زاج از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در 2 قاشق عسل حل کرده ضماد نمایند.
اگر رنگ ورم آبی باشد مرتباً آن را با آب گرم شستشو داده از آرد عدس که در عسل حل کرده باشد ضماد کنند اگر ورم رو به سفتی گذارده باشد باید گاهی ملین و زمانی از محللها ضماد کنند تا سفت تر نشود زیرا سفت شدن ورم باعث نرسیدن خون و شروع کانگرن خواهد شد و اگر کاملاً کانگرن پیش آمد باید هر چه زودتر قطع عضو نمایند تا سبب آسیب سایر اعضاء نشود.
ورم با علت صفرا که شکل آن شبیه باد سرخ می باشد، درمان با شربت بنفشه، عناب، شربت لیمو و نارنج به مدت سه روز بعداً کدوی رنده کرده و آب برگ خرفه و کاهو و بارهنگ و تاجریزی و گشنیز و صندل و فوفل با لعاب اسپرزه و قدری سرکه ضماد نمایند در اینجا به ضمادهای حل کننده احتیاجی نیست.

ورم غدد لنفاوی (پشگ)

علت پیدایش این ورمها دفاعی است که بدن در مقابل ورود میکروبها، انگلها، قارچها و غیره از خود نشان میدهد معمولاً هر جا پشگی وجود داشته باشد زخم، عفونت و آثار ورود میکروب به بدن را بایستی در آنجا جستجو کرد. عفونتهای داخلی بدن و بیماریهای بدخیم و بیماریهای خونی و غیره غدد لنفاوی بدن را بزرگ می نماید در هر صورت با مشاهده و لمس پشگها، بایستی به عفونتها مشکوک شده راه درمان، پیدا کردن علت اصلی و رفع آن و پاکسازی بدن از خلط غالب است، سپس داروهای مرخی مثل گل خطمی، گل بنفشه و تخم مرو را با موم و روغن مخلوط کرده ضماد نمایند استعمال و به کار بردن داروهای رادع در اینجا ممنوع است مخصوصاً اگر تعداد پشگها زیاد باشد.
پس از دادن داروهای مرخی (داروهای شل و نرم کننده) بایستی داروهای محلل به کار برند اگر غدد لنفاوی رو به کوچک شدن گذارده و جمع شوند، منضج و منفجر کننده بکار برند. در ورمهائی که مبداء آنها زخم و عفونت یا عامل دیگر باشد 10 گرم زرنباد را کوبیده در آب خمیر کرده ضماد نمایند یا برگ توت سیاه سائیده ضماد نمایند اگر بخواهند سرباز کند از گذاردن ضماد برگ توت موقعی که پشک خوب نرم شده باشد استفاده کنند ضماد برگ شانه یا تخم کتان، اسپرزه، گل خطمی و خمیر ترش مفید است یا آجر را پخته نرم کوبیده با روغن کرچک خمیر کرده ضماد نمایند تا باعث پخته شدن و سرباز کردن پشگ گردد.
مالش پشگها بطور عموم با روغن زیتون اکثراً مفید واقع می شود.
این نکته لازم به تذکر است که با دادن مبردات و رادعات، چون صندل، آقاقیا، فوفل، گل ارمنی، گلاب، آب گشنیز و کاهو در ابتدای شروع بیماری یعنی زمانی که پشگها در حال بزرگ شدن هستند خیلی مفید و مؤثرتر است. هنگامی که بیماری استقرار پیدا کرد دادن محلل ها مثل بابونه، گل خطمی، تخم شنبلیله، مغزناخنک توصیه می گردد در این موقع فقط داروهای حل کننده مؤثرند اگر تورم با درد و فشار همراه باشد، منضجاتی مثل بزرگ، تخم شنبلیله، انجیر، شیر مرو به محللها اضافه نمایند.

ضماد

این داروها که در این ضماد به کار برده می شوند، دارای چند خاصیت می باشند از جمله تومورهای ابتدائی را تحلیل برده و تومورهای نرم شده را منفجر نموده و آنها که نیمه خام شکافته شده باشند نرم نموده آماده سرباز کردن می نماید این داروها عبارتند از گل شیره، انگور (گلی است که در ظرفهای شیره انگور ته نشین شده است) تخم شنبلیله، تخم کتان از هر کدام 15 گرم صبر زرد، صابون مقل، ریوند از هر کدام 5 گرم همه را نرم کرده در گل شیره انگور ریخته ضماد نمایند، اگر بخواهند توموری سرباز کند از داروهای زیر بکار برند.
قرفه، اسپرزه، تخم شنبلیله، صبر یا مقل و آرد جو و صابون و پیاز پخته.