فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مرهم رادع

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
روغن گل 50 گرم
موم 5 گرم
داروها را کوبیده در مقدار کافی سرکه حل کرده به صورت مرهم در بیاورند و استعمال کنند.

نسخه رادع

گل ارمنی، سفیده تخم مرغ، روغن گل، روغن بنفشه، کاهو.
جالینوس عقیده دارد که: اگر خون مردگی و ورم با درد شدید همراه باشد از داروهای ملینه استفاده شود مثل آرد جو پخته شده در شیر توأم با سفیده تخم مرغ و لعاب اسپرزه، پس از اینکه این مرهم خشکید، برای تسکین درد از ضماد گل بنفشه نیز می توان استفاده نمود.
نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
گل بومادران 5 گرم
مغزناخنک 10 گرم
تخم کتان 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
گل خطمی 5 گرم
پخته ضماد نمایند.
اگر خون مردگی به له شدگی نسج توأم باشد و مدتی جریان خون قطع گردد و تغذیه عضو آسیب دیده دچار اختلال شود، پوسیدگی و سیاه شدگی در عضو پیدا شده که باعث غانغاریا (کانگرن) می گردد. در اینجاست که بایستی عمل جراحی انجام پذیرد. قبل از شروع کانگرن در صورتیکه عضو گرم باشد و جریان خون کمی در آن برقرار باشد و عضو گندیدگی و سیاه شدگی نداشته باشد محل ورم را شرط زده یعنی تا حد امکان کاری کنند که از آن محل خون جاری شود تا خونهای سیاه و فاسد شده خارج گردد، سپس از دستورات زیر پیروی کنند.

نسخه برای جلوگیری از کانگرن

این داروها مانع عفونت و قاطع رطوبت یا ترشحات و گندیدگی هستند. مثل آرد گرسنه گاودانه سکنجبین یا مازو و گل ارمنی و زاج از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده در 2 قاشق عسل حل کرده ضماد نمایند.
اگر رنگ ورم آبی باشد مرتباً آن را با آب گرم شستشو داده از آرد عدس که در عسل حل کرده باشد ضماد کنند اگر ورم رو به سفتی گذارده باشد باید گاهی ملین و زمانی از محللها ضماد کنند تا سفت تر نشود زیرا سفت شدن ورم باعث نرسیدن خون و شروع کانگرن خواهد شد و اگر کاملاً کانگرن پیش آمد باید هر چه زودتر قطع عضو نمایند تا سبب آسیب سایر اعضاء نشود.
ورم با علت صفرا که شکل آن شبیه باد سرخ می باشد، درمان با شربت بنفشه، عناب، شربت لیمو و نارنج به مدت سه روز بعداً کدوی رنده کرده و آب برگ خرفه و کاهو و بارهنگ و تاجریزی و گشنیز و صندل و فوفل با لعاب اسپرزه و قدری سرکه ضماد نمایند در اینجا به ضمادهای حل کننده احتیاجی نیست.