فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

رعایت دستورات زیر برای ورمها بطور کلی لازم است.

1 - در ابتدای بیماری هنگام پیدایش و شروع باید از داروهای رادع استفاده شود.
2 - در استقرار ماده از داروهای رادع و مرخمی.
3 - در انتهای بیماری محلل مرخمی.
4 - که مرحله انحطاط است محلل تنها بکار برند.
اگر ماده به تحلیل نرود و ورم تمام نشود از داروهای منضج یا پزنده مثل (تخم کتان، انجیر، چلغور کبوتر و غیره) استفاده تا ماده پخته سرباز کند اگر در این حال هم سرباز نکند بایستی محل تورم را که مسلماً با چرک زیادی توأم است، شکافت. و این شکافتن موقعی فرا می رسد که: داروی منفجره داده شده باشد اگر با داروی منفجره چرک خارج نشد نوبت شکافتن فرا می رسد.
در ورمهای با علت خون مردگی، خرفه را کوبیده در سرکه محل کرده ضماد نمایند یا در داروهای رادع گذشته را ضماد کنند اگر خون مردگی توأم با درد شدید و التهاب باشد آب گل خطمی یا آب برگ خرفه یا کاهو یا ترشک یا خشخاش به کار برند.

نسخه مرهم رادع

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
روغن گل 50 گرم
موم 5 گرم
داروها را کوبیده در مقدار کافی سرکه حل کرده به صورت مرهم در بیاورند و استعمال کنند.

نسخه رادع

گل ارمنی، سفیده تخم مرغ، روغن گل، روغن بنفشه، کاهو.
جالینوس عقیده دارد که: اگر خون مردگی و ورم با درد شدید همراه باشد از داروهای ملینه استفاده شود مثل آرد جو پخته شده در شیر توأم با سفیده تخم مرغ و لعاب اسپرزه، پس از اینکه این مرهم خشکید، برای تسکین درد از ضماد گل بنفشه نیز می توان استفاده نمود.
نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
گل بومادران 5 گرم
مغزناخنک 10 گرم
تخم کتان 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
گل خطمی 5 گرم
پخته ضماد نمایند.
اگر خون مردگی به له شدگی نسج توأم باشد و مدتی جریان خون قطع گردد و تغذیه عضو آسیب دیده دچار اختلال شود، پوسیدگی و سیاه شدگی در عضو پیدا شده که باعث غانغاریا (کانگرن) می گردد. در اینجاست که بایستی عمل جراحی انجام پذیرد. قبل از شروع کانگرن در صورتیکه عضو گرم باشد و جریان خون کمی در آن برقرار باشد و عضو گندیدگی و سیاه شدگی نداشته باشد محل ورم را شرط زده یعنی تا حد امکان کاری کنند که از آن محل خون جاری شود تا خونهای سیاه و فاسد شده خارج گردد، سپس از دستورات زیر پیروی کنند.