فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای محلله

مثل بابونه اکلیل، تخم شنبلیله و غیره.

رعایت دستورات زیر برای ورمها بطور کلی لازم است.

1 - در ابتدای بیماری هنگام پیدایش و شروع باید از داروهای رادع استفاده شود.
2 - در استقرار ماده از داروهای رادع و مرخمی.
3 - در انتهای بیماری محلل مرخمی.
4 - که مرحله انحطاط است محلل تنها بکار برند.
اگر ماده به تحلیل نرود و ورم تمام نشود از داروهای منضج یا پزنده مثل (تخم کتان، انجیر، چلغور کبوتر و غیره) استفاده تا ماده پخته سرباز کند اگر در این حال هم سرباز نکند بایستی محل تورم را که مسلماً با چرک زیادی توأم است، شکافت. و این شکافتن موقعی فرا می رسد که: داروی منفجره داده شده باشد اگر با داروی منفجره چرک خارج نشد نوبت شکافتن فرا می رسد.
در ورمهای با علت خون مردگی، خرفه را کوبیده در سرکه محل کرده ضماد نمایند یا در داروهای رادع گذشته را ضماد کنند اگر خون مردگی توأم با درد شدید و التهاب باشد آب گل خطمی یا آب برگ خرفه یا کاهو یا ترشک یا خشخاش به کار برند.

نسخه مرهم رادع

گل ارمنی 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
روغن گل 50 گرم
موم 5 گرم
داروها را کوبیده در مقدار کافی سرکه حل کرده به صورت مرهم در بیاورند و استعمال کنند.