فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای محلله مرخیه (شل کننده و حل کننده)

مثل بابونه، اکلیل، تخم شوید و غیره.

داروهای مرخیه محلله

مثل آرد باقلا، آرد خطمی، گل پنیرک (خبازی) بابونه و غیره.

داروهای محلله

مثل بابونه اکلیل، تخم شنبلیله و غیره.