فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای مرخیه (شل کننده)

مثل آرد جو، گشنیز تر، گل خطمی، گل پنیرک و غیره.

داروهای محلله مرخیه (شل کننده و حل کننده)

مثل بابونه، اکلیل، تخم شوید و غیره.

داروهای مرخیه محلله

مثل آرد باقلا، آرد خطمی، گل پنیرک (خبازی) بابونه و غیره.