فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ورم

علت این بیماری زیاد و متعدد بوده و شناسائی آن لازم است زیرا برای معالجه و درمان، با شناخت علت آن می توان نتیجه مطلوب را به دست آورد مثلاً ورمهای موضعی با ورم عمومی بدن یا ورم های داخلی و خارجی بدن با هم فرق داشته، لذا محل استقرار ورم مهم است. ضرب خوردگیها، تصادفات، تصادمات، همه باعث ورم موضع آسیب دیده می گردند، شکستگی های استخوانی توأم با ورم و خون مردگیهای زیر پوستی و همراه با برآمدگی، آبسه ها، عفونتها، پیدایش مایه در انساج همه توأم با ازیاد حجم خواهند بود، گستردگی و وسعت دامنه ورمها و متفاوت بودن درمان آنها، توجه خاصی را به خود جلب می نماید!
اگر ورم سطحی باشد با چشم دیده می شود و اگر عمقی باشد از روی علائم و آثار آن پی به وجودش برده می شود. ورمهائی که دارای مبداء بلغمی بوده و در رسوبات و ترکیبات آنها بلغم بکار رفته است که در حقیقت جمع شدن مواد لنفی می باشد معمولاً بدون درد بوده ولی بیمار سنگینی خاصی را احساس می کند اگر عامل بیماری زا و رسوبات حاصله در محل تورم از مواد سوداوی باشد با صلابت و سفتی همراه است و آثار دیگر، سودا، در بیمار مشهود می باشد.
درمان :
درمان این بیماری با احتیاط و در عفونت های شدید بایستی از داروهائی شیمیائی استفاده شود مثل ورم عمومی بدن به علت نارسائی حاد کلیه و یا ورمهای شدید مفصلی در روماتیسم حاد و غیره.
داروهای گیاهی کمکی به کم کردن ورم و گاهی در از بین بردن آنها کمک شایانی می نمایند از جمله جوشانده حب الغار، گل بومادران، افسنطین، زیره، ریشه ایرسا، کرویا، پودینه، مرزنجوش این داروها در ورمهای بلغمی (به علت جمع شدن لنف) بسیار نافع است، ضماد زیره، ضماد بومادران، گوگرد و انیسون برای این نوع ورم ها بسیار مؤثر است.
توجه باید دانست که گل بومادران در هنگام احتراق یا موقعی که آن را پودر کرده موضعاً به کار برند حرارت بسیار زیادی از خود خارج می کند زیرا ثابت شده است که دارای خاصیت اشعه مادون قرمز می باشد.
نسخه :
روغن بادام، روغن بومادران، به نسبت مساوی کرده آرد باقلا و کمی سرکه اضافه نموده بپزند تا به شکل خمیر در آید به موضع ورم ضماد نمایند در همان روزهای اول آثار بهبودی و کم شدن تورم مشهود خواهد شد این دستور برای ورم بیضه (اورکیت) نیز بکار می رود.
در ورم هائی که به علت خونریزی زیر پوستی ایجاد شده باشند داروهای رادع مثل صندل سرخ و سفید فوفل، گل ارمنی، مامیثا، آقاقیا، گل سرخ و غیره بکار می رود بعضی ها معتقدند که رادع و مرخی با هم داده شود (یعنی داروی پخش کننده و شل کننده با هم بکار برند).

داروهای مرخیه (شل کننده)

مثل آرد جو، گشنیز تر، گل خطمی، گل پنیرک و غیره.

داروهای محلله مرخیه (شل کننده و حل کننده)

مثل بابونه، اکلیل، تخم شوید و غیره.