فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

حمام داروئی

مرزنجوش، پودینه، بومادران، مغز ناخنک همه را به مقدار کافی جوشانده بیمار در آب آن بنشیند.
بیمار مبتلا به دردهای سیاتیکی می تواند روزی دو گرم دانه اسفند کوبیده را در دو نوبت صبح و عصر کفلمه نمایند: این عمل را تا پایان بهبودی درد بایستی ادامه دهند.
نسخه :
انغوره 5 گرم با کره حیوانی (50 گرم) خوب مخلوط کرده مرتباً محل درد را ماساژ دهند.
نسخه :
جوزهندی 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
پوست نارنج 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
زرنباد 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
حب الغار 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
سورنجان 15 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :
پوست هلیله زرد 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
تخم کاسنی 5 گرم
سورنجان 10 گرم
نرم کوبیده مثل دستور فوق عمل شود.

نسخه ساده اما مؤثر بر ضد دردهای سیاتیکی

نیم کیلو پوست سفیدار با پوست بید و پوست و شاخه های زبان گنجشک نیم کوب کرده خوب جوشانیده تا به قوام آید آب را بمالند.

نسخه مؤثر بر ورم و درد کمر سیاتیک و مفصل زانو

بابونه 5 گرم
کتیرا 5 گرم
مغز ناخنک 5 گرم
تاجریزی 5 گرم
گل پنیرک 10 گرم
برگ کتان 10 گرم
مرزنجوش 10 گرم
آرد جو 25 گرم
همه را نرم کوبیده در 25 گرم موم و 4 استکان روغن کنجد حل کرده خوب بسرشند سپس قدری از آن را روی پارچه نازکی قرار داده به محل درد یا تورم ضماد نمایند.