فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مؤثر برای ورم مفاصل و دردهای پراکنده

زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
سورنجان 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
صبر زرد 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
مقل 5 گرم
گل نفشه 10 گرم
گل زوفا 10 گرم
همه را نرم کوبیده در مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.

درد عصب سیاتیک یا عرق النساء

این بیماری که فراوان ترین دردهای کمر و پشت پاها را تشکیل می دهد دامنگیر بیشتر افراد چاق می باشد دردهای منتشره از عصب سیاتیک بستگی به محل آزردگی عصبی دارد دو نوع درد سیاتیک وجود دارد یکی مربوط به تنه عصب و دیگری مربوط به شاخه های آن است دردهای تنه ای بیشتر در اثر فشار مهره ها و تومورها و دیسکها و دردهای شاخه ای اکثر مربوط به عوامل خارجی از قبیل ضربه - ورم - فشار و تغییر شکل مهره های ستون فقرات می باشد.
داروهای بیماری نقرس و دردهای مفصلی کم و بیش روی دردهای سیاتیکی مؤثر است.

حمام داروئی

مرزنجوش، پودینه، بومادران، مغز ناخنک همه را به مقدار کافی جوشانده بیمار در آب آن بنشیند.
بیمار مبتلا به دردهای سیاتیکی می تواند روزی دو گرم دانه اسفند کوبیده را در دو نوبت صبح و عصر کفلمه نمایند: این عمل را تا پایان بهبودی درد بایستی ادامه دهند.
نسخه :
انغوره 5 گرم با کره حیوانی (50 گرم) خوب مخلوط کرده مرتباً محل درد را ماساژ دهند.
نسخه :
جوزهندی 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
پوست نارنج 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
زرنباد 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
حب الغار 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
سورنجان 15 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.
نسخه :
پوست هلیله زرد 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
تخم کاسنی 5 گرم
سورنجان 10 گرم
نرم کوبیده مثل دستور فوق عمل شود.