فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل ضد رطوبات موضعی و منقی اعضاء از خلط غالب (عامل بیماری زا)

ایارج فیقرا 15 گرم
افتیون 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل ریخته خوب بسرشند روزی 3 قاشق مرباخوری

نسخه مؤثر برای ورم مفاصل و دردهای پراکنده

زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
سورنجان 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
صبر زرد 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
مقل 5 گرم
گل نفشه 10 گرم
گل زوفا 10 گرم
همه را نرم کوبیده در مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.

درد عصب سیاتیک یا عرق النساء

این بیماری که فراوان ترین دردهای کمر و پشت پاها را تشکیل می دهد دامنگیر بیشتر افراد چاق می باشد دردهای منتشره از عصب سیاتیک بستگی به محل آزردگی عصبی دارد دو نوع درد سیاتیک وجود دارد یکی مربوط به تنه عصب و دیگری مربوط به شاخه های آن است دردهای تنه ای بیشتر در اثر فشار مهره ها و تومورها و دیسکها و دردهای شاخه ای اکثر مربوط به عوامل خارجی از قبیل ضربه - ورم - فشار و تغییر شکل مهره های ستون فقرات می باشد.
داروهای بیماری نقرس و دردهای مفصلی کم و بیش روی دردهای سیاتیکی مؤثر است.