فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

معجون

سورنجان 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
بادیان 10 گرم
فلفل سفید 5 گرم
آویشن 10 گرم
نمک هندی 3 گرم
کف دریا 3 گرم
بوزیدان 5 گرم
هلیله زرد 15 گرم
گل سرخ 10 گرم
کنجد 50 گرم
زنجبیل 5 گرم
سورنجان 15 گرم
تربد (کلم صحرایی) 10 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 5 گرم با آب ماءالشعیر بخورند.

مسهل ضد رطوبات موضعی و منقی اعضاء از خلط غالب (عامل بیماری زا)

ایارج فیقرا 15 گرم
افتیون 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل ریخته خوب بسرشند روزی 3 قاشق مرباخوری

نسخه مؤثر برای ورم مفاصل و دردهای پراکنده

زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
سورنجان 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
صبر زرد 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
مقل 5 گرم
گل نفشه 10 گرم
گل زوفا 10 گرم
همه را نرم کوبیده در مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.