فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

رژیم مبتلایان به اسیداوریک

خودداری از مصرف گوشت مخصوصاً حیوانات جوان، دل، قلوه، جگر، مغز، کله پاچه، ماهی، خاویار، تخم مرغ، دوغ خیلی ترش، چای پررنگ، کاکائو، قهوه، باقلا، لوبیا و مواد دیگر پورین دار.
نسخه :
این داروها در تسکین درد نقرس بسیار مؤثرند از جمله آنها:
انسیون 10 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
فلفل سیاه 5 گرم
زنیان 10 گرم
مغز دانه کاوشه 50 گرم
سلیخه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
فرفیون 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سورنجان 20 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 3 گرم با ماءالشعیر میل نمایند.

معجون

سورنجان 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
بادیان 10 گرم
فلفل سفید 5 گرم
آویشن 10 گرم
نمک هندی 3 گرم
کف دریا 3 گرم
بوزیدان 5 گرم
هلیله زرد 15 گرم
گل سرخ 10 گرم
کنجد 50 گرم
زنجبیل 5 گرم
سورنجان 15 گرم
تربد (کلم صحرایی) 10 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 5 گرم با آب ماءالشعیر بخورند.

مسهل ضد رطوبات موضعی و منقی اعضاء از خلط غالب (عامل بیماری زا)

ایارج فیقرا 15 گرم
افتیون 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل ریخته خوب بسرشند روزی 3 قاشق مرباخوری