نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

رژیم مبتلایان به اسیداوریک

خودداری از مصرف گوشت مخصوصاً حیوانات جوان، دل، قلوه، جگر، مغز، کله پاچه، ماهی، خاویار، تخم مرغ، دوغ خیلی ترش، چای پررنگ، کاکائو، قهوه، باقلا، لوبیا و مواد دیگر پورین دار.
نسخه :
این داروها در تسکین درد نقرس بسیار مؤثرند از جمله آنها:
انسیون 10 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
فلفل سیاه 5 گرم
زنیان 10 گرم
مغز دانه کاوشه 50 گرم
سلیخه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
فرفیون 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سورنجان 20 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 3 گرم با ماءالشعیر میل نمایند.

معجون

سورنجان 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
بادیان 10 گرم
فلفل سفید 5 گرم
آویشن 10 گرم
نمک هندی 3 گرم
کف دریا 3 گرم
بوزیدان 5 گرم
هلیله زرد 15 گرم
گل سرخ 10 گرم
کنجد 50 گرم
زنجبیل 5 گرم
سورنجان 15 گرم
تربد (کلم صحرایی) 10 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 5 گرم با آب ماءالشعیر بخورند.

مسهل ضد رطوبات موضعی و منقی اعضاء از خلط غالب (عامل بیماری زا)

ایارج فیقرا 15 گرم
افتیون 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم کوبیده در عسل ریخته خوب بسرشند روزی 3 قاشق مرباخوری