فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه معجون

سورنجان 10 گرم
زیره 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
پودینه باغی یا شهری 5 گرم
نرم کوبیده با عسل روزی 10 گرم میل شود (برای 7 روز)

نسخه برای ورم، درد مفاصل و کمر و نقرس

گل سرخ 10 گرم
کنجد 20 گرم
شقایق 5 گرم
مقل 5 گرم
عود 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
سورنجان 10 گرم
جدوار 5 گرم
پودینه 10 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
نرم کوبیده با گلاب و سرکه بمالند.

نسخه برای دردهای مفاصلی به صورت خوراکی

بابونه 10 گرم
بادرنجویه 15 گرم
بومادران 10 گرم
بوزیدان 10 گرم
این داروها را نیم کوب کرده 6 روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
و از داروهای این نسخه بمالند. میخک، زنجبیل، دارچین، خولنجان، سورنجان، جوز هندی (در موم و روغن زیتون حل کرده بمالند).