فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دردهای مفصلی با تورم و تب و حرارت

این دردها - بیماریهای حاد و مفصلی را تشکیل می دهند علاوه بر معالجه از طریق داروهای شیمیائی و بررسی آزمایشگاهی، میتوان به عنوان کمک در تسریع بهبودی بیمار از داروهای گیاهی نیز استفاده نمود.
نسخه :
ریشه کاسنی 20 گرم
عناب 10 گرم
سه پستان 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
همه را نیم کوب کرده چهار قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشانیدن با 10 گرم ترنجبین شیره کش شده و 10 گرم تمرهندی میل نمایند.
پس از تمام شدن این دستور از روز پنجم از قرص بنفشه یا از ریشه کاسنی 10 گرم، تاجریزی 5 گرم گل سرخ و گل شب بو هر کدام 5 گرم جوشانده صاف کرده با مغز فلوس 5 گرم به مدت سه روز مصرف نمایند. حال که این دستورات را عمل کرده اند از ضماد آرد جو، گل خطمی، عدس، گل بنفشه و برگ و گل شقایق هر کدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن گل و سفیده تخم مرغ حل کرده خمیر مزبور را ضماد کنند یا اسپرزه، آب کدو، آب خیار، آب گشنیز، آب کاهو، آب گل همیشه بهار و کمی کافور به محل درد ضماد نمایند.
و نیز با مایعات فوق مفصل دردناک متورم را بشویند، اگر درد شدید باشد بذرالنج، پوست خشخاش، اسپرزه و آقاقیا و مغاث را با شیر گاو حل کرده ضماد نمایند و با روغن گل و لعاب اسپرزه ماساژ دهند.
ترکیبات: سورنجان با زیره کرمانی و هلیله و مقل برای تسکین درد و برطرف کردن ورم بکار برده می شود همزمان با مصرف سورنجان بایستی مفصل یا محل درد را با پیه مرغ و مغز ساق گاو و موم مالش دهند و با آب جوشیده بابونه، شبت، مغزناخنک، سداب، نعناع، مرزنجوش، ریشه کبر و جو کوبیده مرتباً مفصل دردناک را بشویند.

نسخه معجون

سورنجان 10 گرم
زیره 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
پودینه باغی یا شهری 5 گرم
نرم کوبیده با عسل روزی 10 گرم میل شود (برای 7 روز)

نسخه برای ورم، درد مفاصل و کمر و نقرس

گل سرخ 10 گرم
کنجد 20 گرم
شقایق 5 گرم
مقل 5 گرم
عود 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
سورنجان 10 گرم
جدوار 5 گرم
پودینه 10 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
نرم کوبیده با گلاب و سرکه بمالند.