فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیدنی مسکن

مرزنجوش، مغزناخنک بابونه، تخم اسفند از هر کدام 10 گرم همه را نرم کوبیده با روغن گل ضماد نمایند.

ضماد محلل

آرد جو 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
تخم کتان 20 گرم
بابونه 10 گرم
نرم کوبیده در 50 گرم روغن کرچک و 5 گرم موم زرد حل کرده بمالند (قبلاً بایستی موم را در روغن حل کرده حرارت دهند و داروها را اضافه نمایند)

دردهای مفصلی با تورم و تب و حرارت

این دردها - بیماریهای حاد و مفصلی را تشکیل می دهند علاوه بر معالجه از طریق داروهای شیمیائی و بررسی آزمایشگاهی، میتوان به عنوان کمک در تسریع بهبودی بیمار از داروهای گیاهی نیز استفاده نمود.
نسخه :
ریشه کاسنی 20 گرم
عناب 10 گرم
سه پستان 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
همه را نیم کوب کرده چهار قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشانیدن با 10 گرم ترنجبین شیره کش شده و 10 گرم تمرهندی میل نمایند.
پس از تمام شدن این دستور از روز پنجم از قرص بنفشه یا از ریشه کاسنی 10 گرم، تاجریزی 5 گرم گل سرخ و گل شب بو هر کدام 5 گرم جوشانده صاف کرده با مغز فلوس 5 گرم به مدت سه روز مصرف نمایند. حال که این دستورات را عمل کرده اند از ضماد آرد جو، گل خطمی، عدس، گل بنفشه و برگ و گل شقایق هر کدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن گل و سفیده تخم مرغ حل کرده خمیر مزبور را ضماد کنند یا اسپرزه، آب کدو، آب خیار، آب گشنیز، آب کاهو، آب گل همیشه بهار و کمی کافور به محل درد ضماد نمایند.
و نیز با مایعات فوق مفصل دردناک متورم را بشویند، اگر درد شدید باشد بذرالنج، پوست خشخاش، اسپرزه و آقاقیا و مغاث را با شیر گاو حل کرده ضماد نمایند و با روغن گل و لعاب اسپرزه ماساژ دهند.
ترکیبات: سورنجان با زیره کرمانی و هلیله و مقل برای تسکین درد و برطرف کردن ورم بکار برده می شود همزمان با مصرف سورنجان بایستی مفصل یا محل درد را با پیه مرغ و مغز ساق گاو و موم مالش دهند و با آب جوشیده بابونه، شبت، مغزناخنک، سداب، نعناع، مرزنجوش، ریشه کبر و جو کوبیده مرتباً مفصل دردناک را بشویند.