فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالدینی رادع (حل کننده)

گل سرخ 10 گرم
مامیثا 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
فوفل 5 گرم
نرم کوبیده با سرکه و گلاب بمالند.

مالیدنی مسکن

مرزنجوش، مغزناخنک بابونه، تخم اسفند از هر کدام 10 گرم همه را نرم کوبیده با روغن گل ضماد نمایند.

ضماد محلل

آرد جو 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
تخم کتان 20 گرم
بابونه 10 گرم
نرم کوبیده در 50 گرم روغن کرچک و 5 گرم موم زرد حل کرده بمالند (قبلاً بایستی موم را در روغن حل کرده حرارت دهند و داروها را اضافه نمایند)