فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد مفاصل

هر درد که در بندگاهها پیدا شود، درد مفاصل نامیده می شود مثل مفصل مچ دست و یا مفصل انگشتان و غیره دردهای مفصلی بیشتر مربوط به ماده است (رسوب املاح، جمع شدن مایعات و غیره) دردهای مربوط به دررفتگی و شکستگی جدا از ماده است دردهای مفصلی بیشتر از ماده بلغم و خون بوده و کمتر از ماده صفراوی و سوداوی است، گاهی دو ماده مثل صفرا و بلغم توأماً موجب ایجاد دردهای مفصلی می شوند.
درمان :
درد مفاصل در مزاج سرد را با دادن داروهای گرم و غذاهای گرم و در مزاج گرم با اغذیه و داروهای سرد تعدیل مزاج نمایند. اگر مربوط به مزاج خشک باشد به ترطیب مزاج بپردازند و اغذیه رطوبتی چون شیر گاو و غیره خورند، روغن بادام، روغن مغز تخم کدو، پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو مخلوط کرده بمالند. در زیادی خون فصد و کم کردن خون لازم است و شربت لیمو و سکنجبین و شیره چهارتخم و عناب، زرشک و لیمو و آلوچه خشکه مفید است با فرمول زیر.
عناب 100 گرم
آلوچه خشکه 250 گرم
زرشک 100 گرم
قره قات 20 گرم
لیمو 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
کاکنج 5 گرم
همه را مخلوط کرده 10 قسمت نمایند هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل نمایند. این فرمول برای گرم مزاجان و چاقها و فشارخونیها و دموی مزاجها و کسانیکه مبتلا به خشک شدن دهان هستند و عطش دارند خیلی مفید و مؤثر است.
مالیدنیهای زیر برای دردهای مفصلی کمری و همچنین در ضرب و جرح و سقطه و ورم به کار می رود.

مالدینی رادع (حل کننده)

گل سرخ 10 گرم
مامیثا 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
فوفل 5 گرم
نرم کوبیده با سرکه و گلاب بمالند.

مالیدنی مسکن

مرزنجوش، مغزناخنک بابونه، تخم اسفند از هر کدام 10 گرم همه را نرم کوبیده با روغن گل ضماد نمایند.