فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد کمر به علت سردی مزاج

درمان :
با ماءالاصول و گل قند عسلی و تریاق اربعه این دردها تسکین می یابد و ضماد روغن بابونه، روغن قسط، روغن سداب نیز مؤثر است. مالیدنی داروهای زیر را برای تسکین درد توصیه می نماید.
تخم شنبلیله، اوشق، حب الغار، آب تخم کتان و روغن بیدانجیل.

درد کمر به علت غلبه بلغم

این درد به علت گرفتاری عضلات و مهره های پشت ممکن است بوجود آید و در اثر مصرف مواد بلغم افزا، شدت می یابد، با خوردن ماءالاصول و مصرف وج، زیره و عسل دردها ساکت می شوند پس از دادن داروهای فوق از حب یا ترکیبات سورنجان میتوان استفاده نمود و از ترکیبات زیر به صورت شیاف میتوان به کار برد.
جاوشیر، اوشق، مقل، میعه، آنزروت، نمک هندی، زنجبیل، سورنجان، شقاقل، شحم حنظل، تخم کرفس، بادیان، انیسون، زرنباد و قسط از همه برابر نرم کوبیده خمیر کرده شیاف سازند.
داروهای فوق را می توان نرم کوبیده با گلاب و سرکه بمالند و روغن های بالا نیز برای مالیدن مفید است.
دردهای پشت که عارضه ای از نوع شرکت دیسکها نداشته باشد همه با داروهای خوردنی، مالیدنی، و ضمادهای فوق بهبودی می یابد: دردهای زمان قاعدگی و یا شرکت ناراحتیهای زنانگی با درمان فوق بهبودی می یابد مالیدن پودینه و سیر با روغن زیتون و یا مغز ساق گاو به دردهای کمری خیلی مؤثر است.

درد مفاصل

هر درد که در بندگاهها پیدا شود، درد مفاصل نامیده می شود مثل مفصل مچ دست و یا مفصل انگشتان و غیره دردهای مفصلی بیشتر مربوط به ماده است (رسوب املاح، جمع شدن مایعات و غیره) دردهای مربوط به دررفتگی و شکستگی جدا از ماده است دردهای مفصلی بیشتر از ماده بلغم و خون بوده و کمتر از ماده صفراوی و سوداوی است، گاهی دو ماده مثل صفرا و بلغم توأماً موجب ایجاد دردهای مفصلی می شوند.
درمان :
درد مفاصل در مزاج سرد را با دادن داروهای گرم و غذاهای گرم و در مزاج گرم با اغذیه و داروهای سرد تعدیل مزاج نمایند. اگر مربوط به مزاج خشک باشد به ترطیب مزاج بپردازند و اغذیه رطوبتی چون شیر گاو و غیره خورند، روغن بادام، روغن مغز تخم کدو، پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو مخلوط کرده بمالند. در زیادی خون فصد و کم کردن خون لازم است و شربت لیمو و سکنجبین و شیره چهارتخم و عناب، زرشک و لیمو و آلوچه خشکه مفید است با فرمول زیر.
عناب 100 گرم
آلوچه خشکه 250 گرم
زرشک 100 گرم
قره قات 20 گرم
لیمو 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
کاکنج 5 گرم
همه را مخلوط کرده 10 قسمت نمایند هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل نمایند. این فرمول برای گرم مزاجان و چاقها و فشارخونیها و دموی مزاجها و کسانیکه مبتلا به خشک شدن دهان هستند و عطش دارند خیلی مفید و مؤثر است.
مالیدنیهای زیر برای دردهای مفصلی کمری و همچنین در ضرب و جرح و سقطه و ورم به کار می رود.