فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

سورنجان 15 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
همه را نرم کوبیده با آب تاجریزی خمیر کرده قرص به اندازه نخود تهیه نموده صبح و عصر هر دفعه دو قرص میل نمایند.

درد کمر به علت سردی مزاج

درمان :
با ماءالاصول و گل قند عسلی و تریاق اربعه این دردها تسکین می یابد و ضماد روغن بابونه، روغن قسط، روغن سداب نیز مؤثر است. مالیدنی داروهای زیر را برای تسکین درد توصیه می نماید.
تخم شنبلیله، اوشق، حب الغار، آب تخم کتان و روغن بیدانجیل.

درد کمر به علت غلبه بلغم

این درد به علت گرفتاری عضلات و مهره های پشت ممکن است بوجود آید و در اثر مصرف مواد بلغم افزا، شدت می یابد، با خوردن ماءالاصول و مصرف وج، زیره و عسل دردها ساکت می شوند پس از دادن داروهای فوق از حب یا ترکیبات سورنجان میتوان استفاده نمود و از ترکیبات زیر به صورت شیاف میتوان به کار برد.
جاوشیر، اوشق، مقل، میعه، آنزروت، نمک هندی، زنجبیل، سورنجان، شقاقل، شحم حنظل، تخم کرفس، بادیان، انیسون، زرنباد و قسط از همه برابر نرم کوبیده خمیر کرده شیاف سازند.
داروهای فوق را می توان نرم کوبیده با گلاب و سرکه بمالند و روغن های بالا نیز برای مالیدن مفید است.
دردهای پشت که عارضه ای از نوع شرکت دیسکها نداشته باشد همه با داروهای خوردنی، مالیدنی، و ضمادهای فوق بهبودی می یابد: دردهای زمان قاعدگی و یا شرکت ناراحتیهای زنانگی با درمان فوق بهبودی می یابد مالیدن پودینه و سیر با روغن زیتون و یا مغز ساق گاو به دردهای کمری خیلی مؤثر است.