فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد درد و ورم بصورت خوراکی

وج 5 گرم
دارچین 5 گرم
اسارون 5 گرم
مرمکی 5 گرم
زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
دانه اسفند 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی چهار قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

سورنجان 15 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
همه را نرم کوبیده با آب تاجریزی خمیر کرده قرص به اندازه نخود تهیه نموده صبح و عصر هر دفعه دو قرص میل نمایند.

درد کمر به علت سردی مزاج

درمان :
با ماءالاصول و گل قند عسلی و تریاق اربعه این دردها تسکین می یابد و ضماد روغن بابونه، روغن قسط، روغن سداب نیز مؤثر است. مالیدنی داروهای زیر را برای تسکین درد توصیه می نماید.
تخم شنبلیله، اوشق، حب الغار، آب تخم کتان و روغن بیدانجیل.