فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیدنی ضد ورم

مرزنجوش 10 گرم
سداب 10 گرم
برنجاسف 10 گرم
سوسن 20 گرم
بابونه 10 گرم
اذخر 5 گرم
همه را جوشانده با گلاب و سرکه بمالند.

نسخه ضد درد و ورم بصورت خوراکی

وج 5 گرم
دارچین 5 گرم
اسارون 5 گرم
مرمکی 5 گرم
زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
دانه اسفند 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی چهار قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

سورنجان 15 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
همه را نرم کوبیده با آب تاجریزی خمیر کرده قرص به اندازه نخود تهیه نموده صبح و عصر هر دفعه دو قرص میل نمایند.