فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیدنی ضد درد

میعه (یابسه) 5 گرم
قسط 5 گرم
قصب الرزیره یا (وج) 10 گرم
ابهل 10 گرم
فرفیون 5 گرم
بادیان 10 گرم
سداب 10 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن بابونه یا روغن سداب ریخته بمالند.

مالیدنی ضد ورم

مرزنجوش 10 گرم
سداب 10 گرم
برنجاسف 10 گرم
سوسن 20 گرم
بابونه 10 گرم
اذخر 5 گرم
همه را جوشانده با گلاب و سرکه بمالند.

نسخه ضد درد و ورم بصورت خوراکی

وج 5 گرم
دارچین 5 گرم
اسارون 5 گرم
مرمکی 5 گرم
زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
دانه اسفند 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی چهار قاشق مرباخوری میل نمایند.