فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد درد

مصطکی 10 گرم
انیسون 10 گرم
سورنجان 10 گرم
زیره کرمانی 5 گرم
مقل 5 گرم
زنیان 10 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

مالیدنی ضد درد

میعه (یابسه) 5 گرم
قسط 5 گرم
قصب الرزیره یا (وج) 10 گرم
ابهل 10 گرم
فرفیون 5 گرم
بادیان 10 گرم
سداب 10 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن بابونه یا روغن سداب ریخته بمالند.

مالیدنی ضد ورم

مرزنجوش 10 گرم
سداب 10 گرم
برنجاسف 10 گرم
سوسن 20 گرم
بابونه 10 گرم
اذخر 5 گرم
همه را جوشانده با گلاب و سرکه بمالند.