فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد به علت ورم

درمان اینگونه دردها با مالش یا ضماد داروئی تسکین می یابد مثل لعاب تخم شنبلیله، لعاب تخم کتان گل بنفشه، گل خطمی، میتوان چندتای آنها را کوبیده با پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو داخل کرده بمالند. مسکن های دیگر که در اینجا بکار می رود عبارتند از روغن قسط، روغن بابونه، روغن سوسن.
داروهای خوراکی ضد درد متعدد بوده از جمله مصطکی و انیسون را میتوان نام برد.

نسخه ضد درد

مصطکی 10 گرم
انیسون 10 گرم
سورنجان 10 گرم
زیره کرمانی 5 گرم
مقل 5 گرم
زنیان 10 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

مالیدنی ضد درد

میعه (یابسه) 5 گرم
قسط 5 گرم
قصب الرزیره یا (وج) 10 گرم
ابهل 10 گرم
فرفیون 5 گرم
بادیان 10 گرم
سداب 10 گرم
همه را نرم کوبیده در روغن بابونه یا روغن سداب ریخته بمالند.