فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان درد در اثر ضربه

ضماد آرد جو، آرد باقلا، تاجریزی از هر یک 50 گرم همه را نرم کوبیده در روغن دنبه حل کرده یا با 250 گرم دنبه با هم کوبیده در محل درد ضماد نمایند یا مورد، شوید، بومادران از هر یک 20 گرم مغز ناخنک و افسنطین از هر کدام 15 گرم نرم کوبیده با 250 گرم دنبه ضماد نمایند.

درد به علت ورم

درمان اینگونه دردها با مالش یا ضماد داروئی تسکین می یابد مثل لعاب تخم شنبلیله، لعاب تخم کتان گل بنفشه، گل خطمی، میتوان چندتای آنها را کوبیده با پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو داخل کرده بمالند. مسکن های دیگر که در اینجا بکار می رود عبارتند از روغن قسط، روغن بابونه، روغن سوسن.
داروهای خوراکی ضد درد متعدد بوده از جمله مصطکی و انیسون را میتوان نام برد.

نسخه ضد درد

مصطکی 10 گرم
انیسون 10 گرم
سورنجان 10 گرم
زیره کرمانی 5 گرم
مقل 5 گرم
زنیان 10 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.