فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای بزرگ شدن سینه ها

سلیخه یا دارچین 10 گرم
دارفلفل 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را نرم کوبیده در کره گاو حل کرده مرتباً سینه ها را ماساژ دهند.
پیه مرغ، پیه گاو و پیه گاومیش را به نسبت مساوی مخلوط کرده بمالند.
یا برگ بیدانجیل را کوبیده ضماد نمایند موم و روغن را مخلوط کرده ماساژ دهند یا دارفلفل و دانه اسفند را نرم کوبیده با شکر و عسل بمالند.

درد ستون فقرات

درد ستون فقرات مربوط به عوامل متعددی است که به اهم آنها بطور اختصار اشاره می شود از جمله ضربه ها، ورم ها و تغییرات مهره ای در اثر فشار خارجی یا داخلی روی مهره ها، تورم یا جابجائی و یا تغییر مکان دیسکها، دست اندازیهای بدخیم سایر اعضاء روی مهره های پشت، خوردگی و یا روئیدن استخوانهای اضافی روی لبه مهره ها، سنگینی وزن و بیماریهای زنان از نوع دستگاه تناسلی ادراری و بسیاری عوامل دیگری که می تواند به علت فشار روی تنه یا شاخه های عصب سیاتیک درد ایجاد نماید.

درمان درد در اثر ضربه

ضماد آرد جو، آرد باقلا، تاجریزی از هر یک 50 گرم همه را نرم کوبیده در روغن دنبه حل کرده یا با 250 گرم دنبه با هم کوبیده در محل درد ضماد نمایند یا مورد، شوید، بومادران از هر یک 20 گرم مغز ناخنک و افسنطین از هر کدام 15 گرم نرم کوبیده با 250 گرم دنبه ضماد نمایند.