فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای زخم نوک پستان یا ترک خوردگی آن

در هنگام شیر دادن متأسفانه نوک پستانها زخم شده ناراحتی برای مادر ایجاد می شود یک داروی خیلی مؤثر زخم را بهبودی خواهد داد و آن مالیدن جوشانده بومادران است.

دستوارات زیر برای سفت شدن و کوچک ماندن پستانها

پوست خشخاش
یا کوکنار صحرایی 5/2 گرم
شوکران 5 گرم
سفیداب قلع 10 گرم
گل سرشوس 10 گرم
آقاقیا 10 گرم
عدس 20 گرم
همه را نرم کوبیده با آب بارهنگ خمیر کرده ضماد نمایند.
این عمل را چندین روز بایستی ادامه داده و سینه ها را با سینه بند بسته دارند تا بتدریج کوچک شوند 20 گرم تخم خرفه و 10 گرم مازو نرم کوبیده در سرکه حل کرده ضماد کنند.
یا زیره 15 گرم نرم کوبیده با آب و سرکه به مدت سه روز ضماد کنند بایستی توجه نمود که ضماد مرتباً در 24 ساعت روی سینه ها قرار داشته باشد، این عمل را در هر ماهی سه بار هر دفعه سه روز بایستی ادامه دهند دیگر زاج را نرم کوبیده در روغن گل حل کرده هر روز بمالند و یا صدف سوخته را با آرد جو و سرکه ضماد کرده سه روز به حال خود واگذارند.
باید توجه شود که زاج و روغن گل به صورت مالیدنی بکار می رود (به صورت ضماد).
یک عدد بادنجان را خورد کرده در سایه خشک نموده یا پیه گاو مخلوط کرده بمالند. یا گل ارمنی و مازو را برابر هم سائیده در عسل حل کرده ضماد کنند و یا بارهنگ را در سرکه پخته یا بارهنگ و بادرنجویه را در سرکه پخته ضماد کنند. آقاقیا و صمغ عربی را نرم کوبیده شب بمالند و صبح بشویند آرد جو پوست انار و چوب درخت گز را سائیده در شیر جوشانده در هر ماهی بعد از پاک شدن از قاعدگی به مدت سه روز ضماد کنند. کوبیده برگ به و سیب برای سفت شدن سینه ها به کار می رود. دیگر مصطکی و عفض و کندر به نسبت مساوی نرم کوبیده در سرکه پخته سپس با سفیده تخم مرغ آمیخته شب ضماد کنند و صبح بشویند، هر عضوی را که با این داروها ضماد یا مالش دهند کوچکتر از طبیعی خواهد شد.

برای بزرگ شدن سینه ها

سلیخه یا دارچین 10 گرم
دارفلفل 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را نرم کوبیده در کره گاو حل کرده مرتباً سینه ها را ماساژ دهند.
پیه مرغ، پیه گاو و پیه گاومیش را به نسبت مساوی مخلوط کرده بمالند.
یا برگ بیدانجیل را کوبیده ضماد نمایند موم و روغن را مخلوط کرده ماساژ دهند یا دارفلفل و دانه اسفند را نرم کوبیده با شکر و عسل بمالند.