فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کم کننده های شیر

اگر به عللی لازم شود که شیر مادر را بخشکانند از دستور زیر استفاده می شود مثلاً: در بعضی اوقات مثل فوت نوزاد و یا علل دیگری که پیش آید که لازم شود شیر خشکیده شود از کم کننده های زیر استفاده شود.
هر چه مجفف (خشک کننده) رطوبات و محلل باشد و تقلیل منی کند آن نیز مقلل شیر است و چیزهائی که زیاد کننده خون قاعدگی باشند زیاد کننده شیر هستند در صورتیکه تمایل به کم کردن شیر باشد بایستی غذا و خوردنی ها را کم کرده در عوض از کاهو، عدس، سرکه، آب لیمو، آب سماق، سداب استفاده نمایند و لعاب اسپرزه با اوشق حل شده در آب یا آرد باقلا و تخم شنبلیله و روغن گل یا زیره کوبیده در عسل و سرکه یا لاک و مردار سنگ در روغن گل و سرکه یا گل ارمنی یا عدس و سرکه یا گل ارمنی یا زیره و سرکه و گلاب یا برگ اسپرزه، برگ سداب و عدس و باقلا یا جوز یا تخم کرفس کوبیده به محل سینه ها ضماد نمایند این عمل را یک هفته ادامه داده تا شیر خشک شود، خوردن ریحان کوهی قاطع شیر است ضماد کنجد بر سینه ها و ضماد نعنای کوبیده و ضماد باقلا و تخم خیار تخم شربتی به صورت ضماد خشک کننده سریع است.

آبسه پستان

تمام داروهای ضد ورم را در اینجا می توان بکار برد و همه را بهتر است موضعاً بکار برند مثل آرد باقلا و سکنجبین و روغن گاو به صورت ضماد یا اسپرزه در سکنجبین پخته به مدت سه روز و یا ضمادهائیکه برای ورم و انجماد شیر مفید است بکار برند.
اگر ورم در مزاج سرد باشد زیره، کرفس، سداب، سائیده یا بابونه و بادیان سائیده با آب ضماد کنند اگر مزاج گرم است شیره خرفه، و سرکه و یا روغن بنفشه بمالند اگر ورم زیاد باشد آرد باقلا آرد جو و آب گشنیز و نبات را کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده ضماد نمایند و یا برگ تاجریزی و برگ کالنج را کوبیده ضماد کنند یا کنجد، تخم کتان، بابونه و اکلیل را کوبیده خمیر کرده بکار برند.
اگر در اثر خارج نشدن شیر به علت نخوردن نوزاد و یا علل دیگر باشد، از جوشانده تخم کتان، بابونه، گل بنفشه و گل خطمی و تخم شنبلیله به صورت ضماد استفاده شود.
اگر شیر در پستان عفونت کرده و خارج نشود پیاز را پخته له کرده با مغز نان یا خمیر ترش و آرد باقلا و روغن کنجد آمیخته ضماد کنند یا آرد کنجد، روغن خوراکی و آرد باقلا را آمیخته تجویز نمایند یا تخم کتان، تخم شنبلیله یا مرو، تخم خطمی، و برگ خطمی، برابر کوبیده خمیر کرده به کار برند.

نسخه برای زخم نوک پستان یا ترک خوردگی آن

در هنگام شیر دادن متأسفانه نوک پستانها زخم شده ناراحتی برای مادر ایجاد می شود یک داروی خیلی مؤثر زخم را بهبودی خواهد داد و آن مالیدن جوشانده بومادران است.