فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

تخم زردک 20 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم شبت 10 گرم
تخم شلغم 10 گرم
بادیان 20 گرم
با 100 گرم نخود بوداده همه را نرم بکوبند روزی سه مرتبه کفلمه نمایند.
شقاقل، و شکر، گل پنیرک، تخم شاهی، تخم ترب، یا زیره سبز و آرد برنج و تخم شوید را انتخاب کرده داروها را کوبیده در آرد برنج حل کرده با شکر بپزند تا به صورت حلوا در آید روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. خوردن حلیم و شیرزاد در ازدیاد شیر خیلی مؤثر است، شیرزاد را میتوان کوبیده روی غذا هم بپاشند.

نسخه دیگر

تخم شلغم 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم تره 10 گرم
تخم پیاز 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو آرد برنج ریخته با شیر و شکر پخته بتدریج میل نمایند.
مالیدن آب بادیان بر سینه ها یا انداختن طحال روی آنها باعث زیاد شدن شیر می گردد، ضمناً تخم شربتی یا شاخ و برگ کوبیده آن به صورت ضماد باعث ازدیاد شیر است.

کم کننده های شیر

اگر به عللی لازم شود که شیر مادر را بخشکانند از دستور زیر استفاده می شود مثلاً: در بعضی اوقات مثل فوت نوزاد و یا علل دیگری که پیش آید که لازم شود شیر خشکیده شود از کم کننده های زیر استفاده شود.
هر چه مجفف (خشک کننده) رطوبات و محلل باشد و تقلیل منی کند آن نیز مقلل شیر است و چیزهائی که زیاد کننده خون قاعدگی باشند زیاد کننده شیر هستند در صورتیکه تمایل به کم کردن شیر باشد بایستی غذا و خوردنی ها را کم کرده در عوض از کاهو، عدس، سرکه، آب لیمو، آب سماق، سداب استفاده نمایند و لعاب اسپرزه با اوشق حل شده در آب یا آرد باقلا و تخم شنبلیله و روغن گل یا زیره کوبیده در عسل و سرکه یا لاک و مردار سنگ در روغن گل و سرکه یا گل ارمنی یا عدس و سرکه یا گل ارمنی یا زیره و سرکه و گلاب یا برگ اسپرزه، برگ سداب و عدس و باقلا یا جوز یا تخم کرفس کوبیده به محل سینه ها ضماد نمایند این عمل را یک هفته ادامه داده تا شیر خشک شود، خوردن ریحان کوهی قاطع شیر است ضماد کنجد بر سینه ها و ضماد نعنای کوبیده و ضماد باقلا و تخم خیار تخم شربتی به صورت ضماد خشک کننده سریع است.