فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سرطان رحم

قبل از اینکه باعث گرفتاری اعضاء دیگر شود بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد قبل از عمل می توان برای کم شدن ورم و قدرت پیشروی و کم شدن حجم آن از داروهای گیاهی استفاده نمود.
1 - شستشو با آب اسپرزه ایکه در آن یک قطعه ورق سرب نازک حل شده باشد.
2 - از جوشانده تخم شنبلیله آویشن بابونه، تخم کتان، برگ کلم، شستشوی رحم نمایند.
3 - مسهل ضد سودا دهند.
4 - اگر چرک و عفونتی همراه باشد با جوشانده برگ خطمی، گل بنفشه، برگ کلم و کتان آبزن نمایند (حمام داروئی)
سرب را با آب گشنیز و آب کاهو حل کرده با آن شستشو کند.

ادویه مضیقه (جمع کننده)

نارگیل سائیده یا قرنفل و مازوی سائیده یا تخم کدوی تلخ (حنظل) یا هلیله سیاه و پوست هلیله زرد یا گل سرخ یا آمله یا بادنجان را ریزریز کرده در سایه خشک کرده سپس نرم سائیده یا بسباسه، قرنفل و پوست انار یا مازو و قرنفل یا آب خرفه یا تخم ترشک سائیده یا پوست درخت نارنج و زعفران و دارچین یا زاج و فوفل، این داروها هر یک که در دسترس باشد جوشانده روزی چند مرتبه با آب آن شستشو نمایند.
نسخه :
جفت بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
پوست انار 20 گرم
فوفل 5 گرم
مازو 5 گرم
همه را جوشانده روزانه شستشو دهند یا فوفل، مصطکی برنگ کابلی عاقرقرحا را کوبیده و خمیر کرده با پنبه به صورت شیاف استعمال کنند.

داروهای زیاد کننده شیر

در مزاج صفراوی، شیره تخم خیار و خربزه و کدو و هندوانه مغز سر گوسفند با شکر، ماهی تازه آویشن و اسفناج و در بلغمی و سوداوی آرد گندم و شیر تازه و بادیان و تخم شنبلیله (شیر و آرد را پخته داروهای دیگر را نرم کوبیده و به آن اضافه کنند).
نسخه :
تودری سرخ 10 گرم
تودری سفید 10 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
بوزیدان 5 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 10 گرم
بادیان 10 گرم
تخم زردک 30 گرم
تخم تره 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
معزتخم خیار 20 گرم
سیاهدانه 10 گرم
ریحان کوهی 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
و در تعقیب آن بجای آب ماءالشعیر نوشند و دیگر آرد کنجد را در شیره انگور حل کرده خوب بهم زنند و بنوشند و می توانند آنرا بر سینه و پستان ضماد نمایند.