فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پائین آمدن رحم

این بیماری بیشتر در تعقیب زایمانهای زیاد و فشار و زور زدن برای خروج جنین پیش می آید و لاغری و ضعف عمومی می تواند یکی از عوامل آن بوده باشد، به هر علت که پائین افتادگی وجود داشته باشد باید از نفخ زیاد روده ها و جمع شدن ادرار زیاد در مثانه و یبوست مزاج، جلوگیری به عمل آورد. اگر مزاج بیمار رطوبتی و سرد باشد با ایارج فیقرا پاکسازی نماید، بیمار مبتلا به هنگام نشستن بایستی تمام سرین خود را روی زمین قرار دهد و سعی کند که از عطسه و سرفه و زور زدن و بلند کردن اشیای سنگین خودداری نماید.
و یا گل سرخ، آقاقیا، پوست انار، مورد جوشانده شستشو نمایند و یا همه را کوبیده خمیر کرده به صورت شیاف استعمال کنند.

سرطان رحم

قبل از اینکه باعث گرفتاری اعضاء دیگر شود بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد قبل از عمل می توان برای کم شدن ورم و قدرت پیشروی و کم شدن حجم آن از داروهای گیاهی استفاده نمود.
1 - شستشو با آب اسپرزه ایکه در آن یک قطعه ورق سرب نازک حل شده باشد.
2 - از جوشانده تخم شنبلیله آویشن بابونه، تخم کتان، برگ کلم، شستشوی رحم نمایند.
3 - مسهل ضد سودا دهند.
4 - اگر چرک و عفونتی همراه باشد با جوشانده برگ خطمی، گل بنفشه، برگ کلم و کتان آبزن نمایند (حمام داروئی)
سرب را با آب گشنیز و آب کاهو حل کرده با آن شستشو کند.

ادویه مضیقه (جمع کننده)

نارگیل سائیده یا قرنفل و مازوی سائیده یا تخم کدوی تلخ (حنظل) یا هلیله سیاه و پوست هلیله زرد یا گل سرخ یا آمله یا بادنجان را ریزریز کرده در سایه خشک کرده سپس نرم سائیده یا بسباسه، قرنفل و پوست انار یا مازو و قرنفل یا آب خرفه یا تخم ترشک سائیده یا پوست درخت نارنج و زعفران و دارچین یا زاج و فوفل، این داروها هر یک که در دسترس باشد جوشانده روزی چند مرتبه با آب آن شستشو نمایند.
نسخه :
جفت بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
پوست انار 20 گرم
فوفل 5 گرم
مازو 5 گرم
همه را جوشانده روزانه شستشو دهند یا فوفل، مصطکی برنگ کابلی عاقرقرحا را کوبیده و خمیر کرده با پنبه به صورت شیاف استعمال کنند.