فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گیاهانی که خون قاعدگی را باز می کنند

این داروها را نبایستی در آبستنی بکار برد.
زراوند گرد، ریشه شبت، چوب چینی، عشبه، فوه، ریشه شیرین بیان، بادیان، جدوار، خولنجان، خربق، ریشه کرفس، برگ تره، ابهل، میوه آن، مرزنجوش، برگ سگبینج، اسطوخدوس، بابونه، پودینه، گل سوسن، و بنفشه، زعفران و سنبل، تخم کرفس، زیره، انیسون، زنیان، سیاهدانه، کبابه چینی،حب الغار، دارچین، بسباسه، میخک، نخود سرخ، مارچوبه، مرمکی، جوهر حسن لبه، عرق بادرنجویه.

برای خونریزیهای نامنظم

برنجاسف یا گل بومادران را 50 گرم انتخاب کرده نیم کوب نموده پس از پاک شدن از قاعدگی، روزی 5 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند این عمل را تا برقراری رگل نامنظم میتوان ادامه داد.

برای قاعدگی نامنظم

گل بومادران 5 گرم
آویشن شیرازی 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پودینه 10 گرم
بادرنجویه 5 گرم
بسفایج 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
همه را نیم کوب کرده روزی 10 گرم در 2 لیوان آب جوش ریخته پس از خیس خوردن جوشانده صبح و عصر میل نمایند در ضمن این معالجه گل ارمنی 25 گرم شکر 50 گرم نرم کوبیده روزی سه قاشق چای خوری کفلمه نمایند.