فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه باز کننده

تخم کرفس 10 گرم
انیسون 5 گرم
زنیان 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
فوه یارناس 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
پس از نیم کوب کردن چهار قسمت نموده و هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند.

گیاهانی که خون قاعدگی را باز می کنند

این داروها را نبایستی در آبستنی بکار برد.
زراوند گرد، ریشه شبت، چوب چینی، عشبه، فوه، ریشه شیرین بیان، بادیان، جدوار، خولنجان، خربق، ریشه کرفس، برگ تره، ابهل، میوه آن، مرزنجوش، برگ سگبینج، اسطوخدوس، بابونه، پودینه، گل سوسن، و بنفشه، زعفران و سنبل، تخم کرفس، زیره، انیسون، زنیان، سیاهدانه، کبابه چینی،حب الغار، دارچین، بسباسه، میخک، نخود سرخ، مارچوبه، مرمکی، جوهر حسن لبه، عرق بادرنجویه.

برای خونریزیهای نامنظم

برنجاسف یا گل بومادران را 50 گرم انتخاب کرده نیم کوب نموده پس از پاک شدن از قاعدگی، روزی 5 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند این عمل را تا برقراری رگل نامنظم میتوان ادامه داد.