فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه باز کننده

آنغوزه 5 گرم
مشگ طرامشیع 5 گرم
سگبینج 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
برگ سداب 5 گرم
نعناع خشک 5 گرم
قردمانا (زیره سیاه) 5 گرم
فوه یارناس 5 گرم
مر 5/2 گرم
باقلای مصری 15 گرم
همه را نرم کوبیده با آب سداب قرص ساخته (باندازه نخود) روزی شش قرص میل نمایند.

نسخه باز کننده

تخم کرفس 10 گرم
انیسون 5 گرم
زنیان 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
فوه یارناس 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
پس از نیم کوب کردن چهار قسمت نموده و هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند.

گیاهانی که خون قاعدگی را باز می کنند

این داروها را نبایستی در آبستنی بکار برد.
زراوند گرد، ریشه شبت، چوب چینی، عشبه، فوه، ریشه شیرین بیان، بادیان، جدوار، خولنجان، خربق، ریشه کرفس، برگ تره، ابهل، میوه آن، مرزنجوش، برگ سگبینج، اسطوخدوس، بابونه، پودینه، گل سوسن، و بنفشه، زعفران و سنبل، تخم کرفس، زیره، انیسون، زنیان، سیاهدانه، کبابه چینی،حب الغار، دارچین، بسباسه، میخک، نخود سرخ، مارچوبه، مرمکی، جوهر حسن لبه، عرق بادرنجویه.