فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای استعمال از راه واژن

مرمکی، نعناع، از هر کدام 5 گرم، ابهل 10 گرم، سداب 15 گرم، همه را نرم کوبیده با کمی صفرای گاو مخلوط نموده، به صورت شیاف استعمال نمایند.

نسخه باز کننده

آنغوزه 5 گرم
مشگ طرامشیع 5 گرم
سگبینج 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
برگ سداب 5 گرم
نعناع خشک 5 گرم
قردمانا (زیره سیاه) 5 گرم
فوه یارناس 5 گرم
مر 5/2 گرم
باقلای مصری 15 گرم
همه را نرم کوبیده با آب سداب قرص ساخته (باندازه نخود) روزی شش قرص میل نمایند.

نسخه باز کننده

تخم کرفس 10 گرم
انیسون 5 گرم
زنیان 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
فوه یارناس 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
پس از نیم کوب کردن چهار قسمت نموده و هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند.