فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه باز کننده خون قاعدگی

بادیان 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
انیسون 10 گرم
نعناع 10 گرم
مشگ طرامشیع 10 گرم
همه را نیم کوب کرده 6 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
یا مرمکی 5 گرم یا ابهل 5 گرم یا افسنطین 5 گرم روزانه استفاده نمایند (مرمکی را کوبیده بقیه داروها را جوشانده با مرمکی مخلوط کرده میل نمایند)
یا اینکه 10 گرم ابهل را نرم کوبیده در جوشانده 5 گرم نعناع خشک ریخته با عسل میل نمایند.
جاوشیر، افسنطین، سلیخه، پودینه، یا مشگ طرامشیع را انتخاب نموده، 5 گرم از آنها را جوشانده صبح و عصر میل نمایند. و از حمام داروئی زیر استفاده نمایند.
مرزنجوش، نعناع، بابونه، سداب، مغزناخنک، آویشن، ابهل، مقدار کافی از آنها را انتخاب کرده پس از جوشاندن در آب آن بنشینند.

نسخه برای استعمال از راه واژن

مرمکی، نعناع، از هر کدام 5 گرم، ابهل 10 گرم، سداب 15 گرم، همه را نرم کوبیده با کمی صفرای گاو مخلوط نموده، به صورت شیاف استعمال نمایند.

نسخه باز کننده

آنغوزه 5 گرم
مشگ طرامشیع 5 گرم
سگبینج 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
برگ سداب 5 گرم
نعناع خشک 5 گرم
قردمانا (زیره سیاه) 5 گرم
فوه یارناس 5 گرم
مر 5/2 گرم
باقلای مصری 15 گرم
همه را نرم کوبیده با آب سداب قرص ساخته (باندازه نخود) روزی شش قرص میل نمایند.