فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
مرمکی 5 گرم
مقل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
بسد 5 گرم
ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
بسفایج 5 گرم
انیسون 5 گرم
کهربا 5 گرم
فوفل 5 گرم
پس از نرم کوبیدن با یک شیشه مربای بالنگ یا رب انار مخلوط کرده دو هفته صبح و عصر میل نمایند و مرتباً خود را با آب مورد یا آب آویشن بشویند.

احتباس طمث (یا بند آمدن خون قاعدگی)

درمان :
شیاف فرفیون هرچه زودتر خون قاعدگی را جاری می سازد، ناگفته نماند که پس از سن 45 تا 50 سالگی طبعاً بایستی خون قاعدگی بند آید اما در این قانون هم اختلالاتی ممکن است رخ دهد در سنین جوانی و شوهرداری بند آمدن خون مساویست با آبستنی مگر اینکه برخلاف آن ثابت شود، در غیر این صورت، بیشتر عامل بیماری و مانعی در کار است که سیکل زنانگی را بهم می زند، تومورها کم و زیاد شدن ارمونهای جنسی و اختلالات غدد مترشحه داخلی، هیجانات روحی، مسافرتها و غیره همه می توانند سیکل قاعدگی را بهم زنند، در صورتی که آبستنی در کار نباشد می توان از داروهای باز کننده خون قاعدگی استفاده نمود.

نسخه باز کننده خون قاعدگی

بادیان 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
انیسون 10 گرم
نعناع 10 گرم
مشگ طرامشیع 10 گرم
همه را نیم کوب کرده 6 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
یا مرمکی 5 گرم یا ابهل 5 گرم یا افسنطین 5 گرم روزانه استفاده نمایند (مرمکی را کوبیده بقیه داروها را جوشانده با مرمکی مخلوط کرده میل نمایند)
یا اینکه 10 گرم ابهل را نرم کوبیده در جوشانده 5 گرم نعناع خشک ریخته با عسل میل نمایند.
جاوشیر، افسنطین، سلیخه، پودینه، یا مشگ طرامشیع را انتخاب نموده، 5 گرم از آنها را جوشانده صبح و عصر میل نمایند. و از حمام داروئی زیر استفاده نمایند.
مرزنجوش، نعناع، بابونه، سداب، مغزناخنک، آویشن، ابهل، مقدار کافی از آنها را انتخاب کرده پس از جوشاندن در آب آن بنشینند.