فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

ریشه مرجان 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
ابهل 10 گرم
بهمن پیچ 10 گرم
تخم هویج 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم خرفه 10 گرم
برنجاسف 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
همه را نرم کوبیده در کمپوت سیب یا مربای آلبالو ریخته به مدت 2 هفته مصرف نمایند این دستور برای ترشح و خونریزی زنانگی نیز مفید است.

نسخه دیگر

کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
مرمکی 5 گرم
مقل 5 گرم
مصطکی 10 گرم
بسد 5 گرم
ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
بسفایج 5 گرم
انیسون 5 گرم
کهربا 5 گرم
فوفل 5 گرم
پس از نرم کوبیدن با یک شیشه مربای بالنگ یا رب انار مخلوط کرده دو هفته صبح و عصر میل نمایند و مرتباً خود را با آب مورد یا آب آویشن بشویند.

احتباس طمث (یا بند آمدن خون قاعدگی)

درمان :
شیاف فرفیون هرچه زودتر خون قاعدگی را جاری می سازد، ناگفته نماند که پس از سن 45 تا 50 سالگی طبعاً بایستی خون قاعدگی بند آید اما در این قانون هم اختلالاتی ممکن است رخ دهد در سنین جوانی و شوهرداری بند آمدن خون مساویست با آبستنی مگر اینکه برخلاف آن ثابت شود، در غیر این صورت، بیشتر عامل بیماری و مانعی در کار است که سیکل زنانگی را بهم می زند، تومورها کم و زیاد شدن ارمونهای جنسی و اختلالات غدد مترشحه داخلی، هیجانات روحی، مسافرتها و غیره همه می توانند سیکل قاعدگی را بهم زنند، در صورتی که آبستنی در کار نباشد می توان از داروهای باز کننده خون قاعدگی استفاده نمود.