فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای خارش توأم با ترشح

پس از شستشوی مرتب روزانه به وسیله جوشانده آویشن، از دستور زیر استفاده می شود.
بسد 5 گرم
مرمکی 5 گرم
کندر 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
کندر 5 گرم
میوه سرو یا کاج 10 گرم
گلنار 10 گرم
مصطکی 10 گرم
کهربا 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
بلوط 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
همه را نرم کوبیده در شربت سیب یا مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه ضد ترشح و خارش

ریشه انجبار 30 گرم
عود الصلیب 10 گرم
بابونه 5 گرم
زیره کرمانی 5 گرم
به مدت پنج روز این مقدار دارو را صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

نسخه دیگر

ریشه مرجان 5 گرم
گل ارمنی 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
ابهل 10 گرم
بهمن پیچ 10 گرم
تخم هویج 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم خرفه 10 گرم
برنجاسف 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
همه را نرم کوبیده در کمپوت سیب یا مربای آلبالو ریخته به مدت 2 هفته مصرف نمایند این دستور برای ترشح و خونریزی زنانگی نیز مفید است.