فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

حمام داروئی برای خارش

پودینه، مرزنجوش، بادرنجویه، ریشه انجبار، زاج از هر کدام به مقدار کافی جوشانده بیمار در آب آن بنشیند یا مقداری مورد را روزانه جوشانده در آب آن بنشینند یا از جوشانده بلوط یا مازو برای اینکار استفاده نمایند.

نسخه برای خارش توأم با ترشح

پس از شستشوی مرتب روزانه به وسیله جوشانده آویشن، از دستور زیر استفاده می شود.
بسد 5 گرم
مرمکی 5 گرم
کندر 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
کندر 5 گرم
میوه سرو یا کاج 10 گرم
گلنار 10 گرم
مصطکی 10 گرم
کهربا 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
بلوط 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
همه را نرم کوبیده در شربت سیب یا مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه ضد ترشح و خارش

ریشه انجبار 30 گرم
عود الصلیب 10 گرم
بابونه 5 گرم
زیره کرمانی 5 گرم
به مدت پنج روز این مقدار دارو را صبح و عصر جوشانده میل نمایند.