فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان دیگر

اول طبق معمول پاکسازی بدن از خلط غالب یعنی آنچه باعث تغییر خون و کم و زیاد شدن محتویات سلولی شده است، چه املاح و چه مواد شیمیائی و چه مواد سه گانه (لیپید، گلوسید، پروتید) سپس جوشانده ریشه ایرسا و اذخرمکی و ریشه شیرین بیان که از هر کدام 5 گرم انتخاب شده باشند برای یک روز تجویز شود این مقدار را باید تا حصول بهبودی کامل ادامه داد.

حمام داروئی برای خارش

پودینه، مرزنجوش، بادرنجویه، ریشه انجبار، زاج از هر کدام به مقدار کافی جوشانده بیمار در آب آن بنشیند یا مقداری مورد را روزانه جوشانده در آب آن بنشینند یا از جوشانده بلوط یا مازو برای اینکار استفاده نمایند.

نسخه برای خارش توأم با ترشح

پس از شستشوی مرتب روزانه به وسیله جوشانده آویشن، از دستور زیر استفاده می شود.
بسد 5 گرم
مرمکی 5 گرم
کندر 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
کندر 5 گرم
میوه سرو یا کاج 10 گرم
گلنار 10 گرم
مصطکی 10 گرم
کهربا 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
بلوط 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
همه را نرم کوبیده در شربت سیب یا مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.