فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شیاف ضد عفونت

کندر 5 گرم
آنزورت 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مرمکی 5 گرم
زاج 5 گرم
پوست انار 20 گرم
میوه کاج 20 گرم
همه را نرم کوبیده و سائیده با آب مورد یا آب بارهنگ یا آب عصی الرعی (سرخ مرز) آمیخته خمیر کنند با پنبه صبح و عصر استعمال نمایند.

خارش واژن در غیر آبستنی

این حالت بیشتر در اثر وجود صفرا (کبدی) و بلغم (تغذیه ای) و کمتر در اثر سودای (عصبی) به وجود می آید. اما شایع ترین علت خارش واژینال، قارچها می باشند، عفونت ها نیز در این باره بی تأثیر نیستند.
درمان :
شستشو با آب گشنیز، آب کاهو، آمیخته خرفه و بنفشه.
شیاف از پودینه و پوست انار، از هر کدام 50 گرم همه را نرم کوبیده با آب مورد یا بارهنگ مخلوط کرده با پنبه استعمال نمایند یا در روغن گل کرده بکار برند.

درمان دیگر

اول طبق معمول پاکسازی بدن از خلط غالب یعنی آنچه باعث تغییر خون و کم و زیاد شدن محتویات سلولی شده است، چه املاح و چه مواد شیمیائی و چه مواد سه گانه (لیپید، گلوسید، پروتید) سپس جوشانده ریشه ایرسا و اذخرمکی و ریشه شیرین بیان که از هر کدام 5 گرم انتخاب شده باشند برای یک روز تجویز شود این مقدار را باید تا حصول بهبودی کامل ادامه داد.