فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد عفونت

قرص کهربا 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
گل نار 10 گرم
بلوط 10 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با رب انار یا شربت سیب روزی 5 گرم مصرف نمایند.
روزانه چندین مرتبه از جوشانده مازو، گلنار، پوست انار شستشو نمایند یا پوست انار، عدس، گلنار، مورد چوب گز و بلوط از هر کدام مقدار لازم برداشته جوشانده آب آنرا برای شستشو به کار برند، شستشوی فوق برای عفونت های رحمی خیلی مؤثر است.

شیاف ضد عفونت

کندر 5 گرم
آنزورت 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مرمکی 5 گرم
زاج 5 گرم
پوست انار 20 گرم
میوه کاج 20 گرم
همه را نرم کوبیده و سائیده با آب مورد یا آب بارهنگ یا آب عصی الرعی (سرخ مرز) آمیخته خمیر کنند با پنبه صبح و عصر استعمال نمایند.

خارش واژن در غیر آبستنی

این حالت بیشتر در اثر وجود صفرا (کبدی) و بلغم (تغذیه ای) و کمتر در اثر سودای (عصبی) به وجود می آید. اما شایع ترین علت خارش واژینال، قارچها می باشند، عفونت ها نیز در این باره بی تأثیر نیستند.
درمان :
شستشو با آب گشنیز، آب کاهو، آمیخته خرفه و بنفشه.
شیاف از پودینه و پوست انار، از هر کدام 50 گرم همه را نرم کوبیده با آب مورد یا بارهنگ مخلوط کرده با پنبه استعمال نمایند یا در روغن گل کرده بکار برند.