فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خونریزی به علت چرکین شدن رحم (عفونت)

در عفونتهای رحمی چه مربوط به جسم رحم و چه خود واژن و چه ابتلاء تخمدانها باشد ممکن است باعث نامرتبی قاعدگی شود، در هر صورت داروهای گیاهی خوراکی روی آنها مؤثر است لیکن داروهای شستشو دهنده و شیافها اثرات بیشتری روی واژن دارند.

نسخه ضد عفونت

قرص کهربا 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
گل نار 10 گرم
بلوط 10 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با رب انار یا شربت سیب روزی 5 گرم مصرف نمایند.
روزانه چندین مرتبه از جوشانده مازو، گلنار، پوست انار شستشو نمایند یا پوست انار، عدس، گلنار، مورد چوب گز و بلوط از هر کدام مقدار لازم برداشته جوشانده آب آنرا برای شستشو به کار برند، شستشوی فوق برای عفونت های رحمی خیلی مؤثر است.

شیاف ضد عفونت

کندر 5 گرم
آنزورت 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مرمکی 5 گرم
زاج 5 گرم
پوست انار 20 گرم
میوه کاج 20 گرم
همه را نرم کوبیده و سائیده با آب مورد یا آب بارهنگ یا آب عصی الرعی (سرخ مرز) آمیخته خمیر کنند با پنبه صبح و عصر استعمال نمایند.