فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شیاف ضد خونریزی دیگر

سرمه 5/2 گرم
گلنار 5 گرم
مازو 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب مورد خمیر کرده و با پنبه استعمال نمایند بدین طریق که قطعه پنبه ای را گرد کرده به اندازه فندق سپس پنبه را در خمیر حاصله از داروها خیس کرده صبح و شب استعمال نمایند.
آب سیب، به و انار را با طباشیر و گل ارمنی مخلوط کرده میل نمایند (گل ارمنی و طباشیر از هر کدام 5 گرم کوبیده در یک لیوان شربت حل کرده برای یک روز میل نمایند)
کهربا، گلنار، مورد، گل سرخ و مازو را به مقدار لازم جوشانده بیمار را در آب بنشانند.
گل ارمنی، صمغ عربی، از هر کدام 5 گرم کوبیده با شربت سیب بدهند.
برنجاسف 20 گرم روزی 5 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند. این دستور ساده بسیار مؤثر است.
شستشو با آب مورد و یا آب بارهنگ توصیه می شود.
نسخه :
جوزالسرو یا میوه کاج 20 گرم انتخاب کرده و خوب سائیده روزی 3 قاشق مرباخوری میل نمایند و یا اینکه 50 گرم جوز را نیم کوب کرده جوشانده این مقدار را به مدت 7 روز میل نمایند.

خونریزی به علت چرکین شدن رحم (عفونت)

در عفونتهای رحمی چه مربوط به جسم رحم و چه خود واژن و چه ابتلاء تخمدانها باشد ممکن است باعث نامرتبی قاعدگی شود، در هر صورت داروهای گیاهی خوراکی روی آنها مؤثر است لیکن داروهای شستشو دهنده و شیافها اثرات بیشتری روی واژن دارند.

نسخه ضد عفونت

قرص کهربا 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
گل نار 10 گرم
بلوط 10 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
همه را نرم کوبیده با رب انار یا شربت سیب روزی 5 گرم مصرف نمایند.
روزانه چندین مرتبه از جوشانده مازو، گلنار، پوست انار شستشو نمایند یا پوست انار، عدس، گلنار، مورد چوب گز و بلوط از هر کدام مقدار لازم برداشته جوشانده آب آنرا برای شستشو به کار برند، شستشوی فوق برای عفونت های رحمی خیلی مؤثر است.