فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زیادی خون قاعدگی

با توجه به علل اصلی و پی گیری و بررسی آن و رفع عوارض حاصله، داروهای زیر توصیه می شود.
نسخه :
قرص کهربا 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
رب به یک شیشه
نرم کوبیده در کمپوت به حل کرده یک قاشق مرباخوری صبح، ظهر و شب نرم کوبیده.

در خونریزیهای زیاد از شیاف زیر استفاده می شود

آقاقیا 5 گرم
کندر 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مازو 5 گرم
چوب گز 10 گرم
نرم کوبیده و سائیده با آب مورد خمیر کرده پنبه را به آن آغشته نموده استعمال کنید و سوپ عدس پخته با سماق بجای غذا مصرف نمایند.

شیاف ضد خونریزی دیگر

سرمه 5/2 گرم
گلنار 5 گرم
مازو 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را نرم کوبیده با آب مورد خمیر کرده و با پنبه استعمال نمایند بدین طریق که قطعه پنبه ای را گرد کرده به اندازه فندق سپس پنبه را در خمیر حاصله از داروها خیس کرده صبح و شب استعمال نمایند.
آب سیب، به و انار را با طباشیر و گل ارمنی مخلوط کرده میل نمایند (گل ارمنی و طباشیر از هر کدام 5 گرم کوبیده در یک لیوان شربت حل کرده برای یک روز میل نمایند)
کهربا، گلنار، مورد، گل سرخ و مازو را به مقدار لازم جوشانده بیمار را در آب بنشانند.
گل ارمنی، صمغ عربی، از هر کدام 5 گرم کوبیده با شربت سیب بدهند.
برنجاسف 20 گرم روزی 5 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند. این دستور ساده بسیار مؤثر است.
شستشو با آب مورد و یا آب بارهنگ توصیه می شود.
نسخه :
جوزالسرو یا میوه کاج 20 گرم انتخاب کرده و خوب سائیده روزی 3 قاشق مرباخوری میل نمایند و یا اینکه 50 گرم جوز را نیم کوب کرده جوشانده این مقدار را به مدت 7 روز میل نمایند.