فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درمان بزرگی شکم بعد از زایمان

فلفل 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
شیطرنج 10 گرم
سنبل 5 گرم
سعد 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
برنگ کابلی 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
بادیان 10 گرم
آمله مقشر 10 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
حضض 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل کرده به مدت 15 روز مصرف نمایند (صبح و ظهر و شب). و بهتر است که شکم را با پارچه ای محکم به بندند.

درمان شل شدن شکم یا خطوط روی شکم بعد از زایمان

مصطکی 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
پوست انار 10 گرم
دارچین 5 گرم
بسباسه 5 گرم
نرم کوبیده روزانه چندین مرتبه با آب جوشانده میوه کاج و گلاب شکم را ماساژ دهند.
برای تسکین دردهای بعد از زایمان جوشانده اذخرمکی و جوشانده گل پنیرک از هر کدام 5 گرم و یا مقداری شبت را جوشانده بیمار در آب آن بنشیند و یا زنیان، تخم شوید از هر کدام 5/2 گرم در 2 لیوان آب جوشانده هر مرتبه یک استکان میل کنند و یا از جوشانده تخم کتان خود را بشویند.

زیادی خون قاعدگی

با توجه به علل اصلی و پی گیری و بررسی آن و رفع عوارض حاصله، داروهای زیر توصیه می شود.
نسخه :
قرص کهربا 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
رب به یک شیشه
نرم کوبیده در کمپوت به حل کرده یک قاشق مرباخوری صبح، ظهر و شب نرم کوبیده.